Huishoudelijk Reglement RKsv Wittenhorst

Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle spelers, leiders, trainers, ouders en andere betrokkenen bij Wittenhorst. Dit huishoudelijk reglement wordt jaarlijks geëvalueerd door het Bestuur. Een exemplaar van dit Huishoudelijk Reglement kun je hier downloaden.

Handleiding voor spelers

 • Spelers hebben geen toegang tot het materialenhok, tenzij onder begeleiding van trainer of leider
 • Spelers zijn verplicht te douchen na training en wedstrijd
 • Sieraden zijn tijdens training/wedstrijd ten strengste verboden
 • Volg de aanwijzingen van trainer/leider correct op
 • Ook bij blessures ben je aanwezig bij wedstrijden en trainingen
 • Draag de sportkleding op de juiste wijze (shirt in de broek)
 • Gedraag je correct tegen medespelers, tegenstander en scheidsrechter (Bedenk: voetballen kun je alleen bij de gratie van deze mensen!)
 • De tegenstander bedanken na de wedstrijd, ook als je verloren hebt
 • Boetes van de KNVB in ABC wedstrijden dienen door jullie zelf te worden betaald
 • Samen ben je verantwoordelijk voor het materiaal en het kleedlokaal
 • In kleedlokalen is het ten strengste verboden om te roken en alcoholische dranken te nuttigen
 • Veeg je voetbalschoenen buiten af op de daarvoor bestemde matten en houd de kleedlokalen
 • schoon, geen vuile schoenen op kunstgrasveld
 • Voor de veiligheid van jezelf: ga nooit in doelnetten hangen
 • Doe mee aan nevenactiviteiten, dit bevordert de samenwerking met de andere spelers van je team
 • De fietsen stal je in de fietsenstalling bij de ingang van het sportpark
 • Trainingen gaan in principe altijd door. Voor afgelastingen zie www.rksv-wittenhorst.nl.
 • Bij thuiswedstrijden moeten de spelers minstens 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn (afhankelijk van niveau of trainer kan dit nog eerder zijn)
 • Voor een training moet de spelers 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn. (In overleg met leiders of trainers kan hiervan afgeweken worden)
 • Vergeet niet de kleedlokalen netjes achter te laten (overleg dit met de leiders) 

Handleiding voor de ouders / Verzorg(st)ers

Uw zoon/dochter is lid van de jeugdafdeling van RKsv Wittenhorst. Daarmee vertrouwt u hem/haar toe aan onze jeugdvoetballeiders. Deze jeugdleider is ten eerste een begeleider. Iemand die de kinderen als groep en elk kind als individu leiding geeft. Het leiden moet bovenal uitmonden in plezier beleven met elkaar en aan de sport, maar ook tot een betere prestatie van het kind. Veel aspecten van het begeleiden komen overeen met de taak van het ouderschap. Ook de ouders hebben een verantwoordelijkheid tegenover hun kind als voetballer en tegenover de voetbalvereniging:

 • Het zich houden aan regels en gang van zaken van de voetbalvereniging
 • Informatie vanuit de vereniging in de gaten houden
 • Ouderbijeenkomsten bezoeken
 • Waar nodig een helpende hand bieden
 • Uw kind dient 15 minuten voor de training aanwezig te zijn
 • Als uw kind niet meetraint s.v.p. afmelden bij de trainer
 • Afmelden voor een wedstrijd dient zo snel mogelijk te gebeuren bij de leider. (De leider moet een kans krijgen vervanging te regelen)
 • Laat tijdens de wedstrijd het coachen over aan de leider. Aanmoedigen mag wel, schreeuwen niet.
 • Voor afgelasting van de training zie afgelastingen
 • De kinderen zijn verplicht te douchen. Daar wordt nauwlettend op toegezien
 • Bij thuiswedstrijden moeten de spelers 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn
 • Bij uitwedstrijden in de gaten houden of u moet rijden. Desnoods proberen te ruilen met andere ouders als u verhinderd bent
 • Ook voor afgelastingen van wedstrijden zie afgelastingen
 • Laat de kinderen thuis zelf de spullen inpakken, maar controleer wel (scheenbeschermers, schoenen met vaste noppen, badslippers)
 • Laat kettinkjes, horloges, mobiele telefoons, e.d. thuis
 • Ouders gaan niet in het kleedlokaal, met uitzondering van MF
 • Volg op internet de aanvangstijden van thuis- en uitwedstrijden
 • Ieder Wittenhorst lid is via de KNVB verzekerd voor W.A. tijdens de training, wedstrijd en
 • overige activiteiten binnen de vereniging. E.e.a. geldt als de eigen verzekering geen vergoeding honoreert
 • Heeft u problemen met iets binnen de vereniging Wittenhorst, bespreek het met de leider van het team of met de coördinator van de betreffende afdeling
 • Plaats auto in de rijen en niet bij de doorgang naar poort of langs de zijkant dit omdat bij calamiteiten de doorgang altijd vrij moet blijven

Handleiding voor de jeugdleider / trainer

Overal waar ”leider” staat bedoelen we ook de “trainer”.

De naam Wittenhorst valt of staat met de uitstraling die je als jeugdleider hebt. Een jeugdleider is immers de persoon die de vereniging vertegenwoordigt. Om goed te functioneren wordt veel van jou gevraagd. Voorop staat altijd: het juiste gedrag van de jeugdleider.

 • Lees het huishoudelijk reglement en het normen-en waarden beleid door. Houd internet in de gaten en lees nieuwsbrieven
 • Verzamel trainingsschema's en trainingsideeën (informeer bij de hoofdtrainer)
 • Vul tijdig het wedstrijdformulier in en lever dit in bij het wedstrijdsecretariaat
 • Zorg voor het wedstrijdschema voor alle ouders (met vermelding van aanvangstijden,
 • vertrektijden, wassers, rijders, eventueel lokaal poetsers). Vermeld in dit overzicht ook de namen van spelers, ledennummer, adres, telefoonnummer en geboortedatum (kan tevens dienst doen als telefooncirkel). Vergeet de namen van de leiders niet.
 • Je kunt een wedstrijdverslag op de Wittenhorst site plaatsen. (inlogcode opvragen bij
 • coördinator)

 Thuiswedstrijden:

 • Administratie niet vergeten, wedstrijdformulier, fluit, horloge, koffiebonnen voor bezoekende leiders
 • 15 Minuten eerder aanwezig dan afgesproken tijd en op bord kijken welk veld en welk kleedlokaal gebruikt worden
 • Opvangen gast team en uitleggen procedures Wittenhorst
 • Voor F-en E-jeugd goaltjes klaarzetten en vastzetten (veiligheid)
 • Spelers plaatsen de fietsen in de fietsenstalling bij de ingang
 • Te weinig spelers: zoek een oplossing bij de lagere elftallen
 • Denk zelf aan de kleuren van de tegenstander. Indien nodig vraag een tenue bij het wedstrijdsecretariaat
 • Zorg voor ballen (max. 3 per team) en grensrechtervlaggen (uitgezonderd E en F jeugd)
 • Limonade voor de F-en E-jeugd staan klaar in de kantine
 • Stel je voor aan leiders van de tegenpartij en geef instructies
 • Zorg ervoor dat de kleedlokalen netjes gebruikt worden en maak kleedlokaal schoon
 • Spelers mogen geen kettinkjes, horloges e.d. tijdens wedstrijden dragen
 • Zie toe op het taalgebruik van de spelers (voorkom onnodig schreeuwen in het kleedlokaal)
 • Laat spelers voor aanvang van de wedstrijden niet in of aan de doelen gaan hangen
 • Let tijdens de wedstrijd op het gedrag van de ouders, ouders liefst aan de lange zijde van het veld en niet te dicht op de goal (en keeper)
 • Wedstrijdballen liggen in rek van het ballenhok en de sleutel zit aan de sleutelbos
 • Vul wedstrijdformulieren in en zorg dat ballen terugkomen
 • Zorg dat spelers zich douchen na afloop van training/wedstrijd. Maak hierbij geen uitzonderingen
 • Bij strafschoppen nemen (F/E-jeugd) dient het hele team op het veld te blijven. Gezamenlijk gaat men naar het kleedlokaal
 • Ben voor en na de wedstrijd aanwezig in het kleedlokaal. Ben alert op pesten of wangedrag.

 

Uitwedstrijden:

 • Vertrek vanaf het sportpark, rij zoveel mogelijk gezamenlijk. Dit geldt ook voor de terugweg.
 • Neem uit voorzorg ook zelf fluit en horloge mee
 • Laat het kleedlokaal netjes achter, dus schoenen buiten uitkloppen
 • Denk aan: wedstrijdformulieren, voorstellen aan leider tegenpartij
 • Bedank ouders voor het rijden

Training:

 • Zorg zelf voor juiste kleding (voorbeeldfunctie), dus sportkleding
 • Zet verplaatsbare doelen altijd goed vast (veiligheid!)
 • Ben zelf 15 minuten voor aanvang van afgesproken tijd aanwezig
 • Bereid de training goed voor. (vragen via hoofdtrainer)
 • Spelers mogen pas in kleedlokaal als leider aanwezig is
 • Fietsen staan ook tijdens trainingsavonden in de fietsenstalling bij de ingang van het sportpark
 • Werk zoveel mogelijk met ballennetten of grote tassen (voorkomt balverlies). Tel vooraf de ballen en controleer dit na afloop van de training.
 • Spelers mogen niet in materialenhok. Alleen onder begeleiding.
 • Geen sieraden e.d.
 • Verplicht douchen na training
 • Kleedlokaal fatsoenlijk achter laten. Vooraf een poetsschema maken.
 • Denk aan het taalgebruik, zowel spelers als leiders
 • Voor vragen, opmerkingen, problemen kun je terecht bij de coördinator of hoofdtrainer
 • Vraag de ouders regelmatig naar hun bevindingen
 • Zorg voor een goede samenwerking met je collega-leiders, terreinknecht en technische commissie
 • Ben bereid mee te helpen aan overige activiteiten als speurtocht, slotdag e.d.
 • Iedere leider ontvangt een Wittenhorst jack.
 • Per team worden 1 of 2 sets sleutels uitgereikt leiders en trainers zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken van de kleedlokalen. Er zijn twee mogelijkheden:

          1 Leider/trainer maakt zelf kleedlokaal schoon na elke training en wedstrijd.

          2 Op toerbeurt laten schoonmaken door een paar spelers: leider of trainer controleert na elke                training/wedstrijd het kleedlokaal. Zorg ervoor dat ook het team na jou een schoon                            kleedlokaal krijgt.

Kunstgras

Met ingang van het seizoen 2011-2012 beschikt RKsv Wittenhorst over twee kunstgrasvelden. Hiervoor heeft de vereniging gedragsregels opgesteld.

Gebruik kunstgras

Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig. Vergeleken met natuurgrasvelden heeft een kunstgrasveld minstens zo veel onderhoud nodig. Een onderhoudsvrij kunstgrasveld is een illusie. Verontreinigingen zijn funest voor elke kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar ook kleinere deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de bovenlaag compact wordt. Zo vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde doorlaatbaarheid voor water en verhoogde blessuregevoeligheid. Ook de levensduur van een kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden. Daarom zijn er een aantal gebruikersregels opgesteld. Deze regels, 15 in totaal, worden ook vermeld op de borden bij de ingang van de kunstgrasvelden.

 

 • Toegang tot de kunstgrasvelden is alleen toegestaan via het verharde toegangspad
 • Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras op. Zorg dus voor schone voetbalschoenen vóór je het veld op gaat, gebruik de matten. Vervuiling is funest voor de levensduur van de mat.
 • Betreed het veld alleen via de toegangshekken, doe het hek steeds achter je dicht
 • Geen kauwgom op het veld
 • Geen glaswerk op of rond het veld
 • Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of open vuur
 • Het gebruik van schoenen met metalen noppen of schoeisel met vlakke zolen is niet toegestaan
 • Niet expres tegen het stalen hekwerk schieten
 • Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleider, hun trainer en voor zover van toepassing natuurlijk de scheidsrechter. Alle publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden
 • Het slepen met doelen is niet toegestaan (alleen optillen bij verplaatsen)
 • Jeugddoelen bij gebruik altijd fixeren met de daarvoor bestemde contragewichten
 • Na gebruik jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen
 • Trainers en leiders zijn verantwoordelijk voor het toezien op naleving van de regels
 • Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels kunnen schadelijk zijn voor de wasmachine. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan wasmachines.
 • Bij buitengewone weersomstandigheden zijn de kunstgrasvelden niet altijd beschikbaar. De beslissing hierover wordt genomen door het hoofd accommodatie.

Fietsenstalling en parkeren 

 • Fietsen horen in de fietsenstalling aan de daarvoor bestemde haken gehangen te worden
 • Voor kleinere fietsen zijn er een aantal lagere rekken
 • Het is verboden fietsen tegen de omheining te plaatsen
 • Het is verboden fietsen buiten de stalling te plaatsen
 • Bromfietsen dienen netjes in de rij bij de rekken geplaatst te worden en rustig naar binnen en buiten gereden te worden, zodat er voor fietsers geen gevaarlijke toestanden ontstaan
 • De stallingpoort wordt tijdens het seizoen niet gesloten. Zet daarom je fiets goed op slot (evt. extra kabel-/kettingslot). Voor diefstal en/of beschadiging van fietsen kan RKsv Wittenhorst niet aansprakelijk gesteld worden.
 • Vooral aan de trainers en leiders het verzoek erop toe te zien dat een en ander goed verloopt
 • Kantine-en parkmedewerkers mogen hun fiets meenemen naar de werkplek en stallen deze in de gang bij de parkcommissie
 • Voor auto’s is het verboden zowel links als rechts vanaf de gewone parkeerplaats tot aan de entree van het park te parkeren

Verzekering

A             Collectieve ongevallenverzekering

Verzekerd zijn alle personen, die als lid bij de KNVB staan geregistreerd. De verzekering is van kracht

tijdens alle clubactiviteiten.

Verzekerd is (bedragen zijn op te vragen bij onderstaande contactpersoon):

-              overlijden door ongeval

-              algehele blijvende, functionele invaliditeit

-              geneeskundige kosten (secundaire dekking, dus eerst claimen bij ziekenfonds o.d.)

-              tandheelkundige kosten (wederom secundaire dekking)

-              overlijden door hartaanval

-              schade aan bril van scheidsrechter

 

B             Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

Tevens is er voor alle leden een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hiernaast is er

bij overlijden van elk KNVB-lid voor de nabestaanden een uitkering uit het solidariteitsfonds.

Contactpersoon: Hay Emonts, telefoon 06-51170323 of via mail: hayemonts@rksv-wittenhorst.nl