Normen- en Waardenbeleid

Onderstaand tref je het Normen- en Waardenbeleid van RKsv wittenhorst. Een exemplaar van dit beleid kan je hier ook downloaden.

1. Inleiding

RKSV Wittenhorst wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en korfballen en zich verder blijven ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de sport vinden we belangrijk. RKSV Wittenhorst wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, ouders/verzorgers en supporters op dit vlak. RKSV Wittenhorst moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening hun sport kunnen beoefenen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het Bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissie dragen de gedragscode actief uit. Daarnaast hebben vooral de trainers, begeleiders, ouders/verzorgers en supporters een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van de gedragsregels. De gedragscode is een combinatie van preventief en correctief optreden. Het beleid zal erop gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze voorkomen consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van deze gedragscode vormt aldus een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd. Bij overtreding van de gedragscode kan een sanctie volgen.

2. Algemeen

Doelstelling

RKSV Wittenhorst wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen/korfballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen zodat er voldoende uitdaging is om beter te gaan voetballen/korfballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het sportend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat RKSV Wittenhorst een vereniging is om trots op te zijn.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij RKSV Wittenhorst wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij RKSV Wittenhorst worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan en over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen (concrete richtlijnen) en Waarden (idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardigworden beschouwd). Er wordt getracht duidelijk te maken wat de regels zijn en wat er gebeurt bij overtreding van de gedragscode. Er worden dan maatregelen, sancties genomen.

Wie aan te spreken?

Op- en aanmerkingen kunnen op 2 manieren worden gemeld binnen de vereniging:

1. Wittenhorst heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze kan direct, door iedereen die daar behoefte aan heeft, worden benaderd. De gegevens staan op de website: vertrouwenspersoon

 

2. Door middel van een klachtenformulier dat beschikbaar is in de kantine en op de website. Op deze formulieren staat aangegeven waar men deze in kan leveren. 

3. Algemene gedragsregels

Voetbal en korfbal zijn teamsporten, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen, korfballen als op het gebruik en het betreden van het sportcomplex van toepassing zijn.

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.
 • Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld bij de sport.

Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
 • Het is verboden beneden de 16 jaar alcoholhoudende drank te kopen of te nuttigen.
 • Op zaterdag wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken voor 13.00 uur in de kantine.
 • In alle ruimtes (kantine, kleedlokalen, etc.) wordt niet gerookt.
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te sporten. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
 • Ongewenste intimidatie hoort niet bij de sport.
 • Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
 • Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.
 • Heb respect voor andermans eigendommen. Diefstal en vandalisme horen niet bij de sport.
 • Het is niet toegestaan voor zowel leden als niet-leden het sportcomplex te betreden buiten openingstijden, met uitzondering van sleutelhouders.

4. Gedragsregels voor de speler/speelster

De speler/speelster:

 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen
 • Is altijd op tijd aanwezig
 • Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van RKSV Wittenhorst, maar niet tijdens de trainingen.
 • Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
 • Gebruikt geen ongepaste taal.
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
 • Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
 • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
 • Dient na training en wedstrijd te douchen.
 • Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
 • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
 • Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

 

5. Gedragsregels voor de begeleider

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing. De begeleider:

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters, tegenstanders en supporters.
 • Is altijd op tijd aanwezig.
 • Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
 • Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
 • Gaat, in geval van jeugdteams, douchen nadat het kleedlokaal is verlaten. De begeleider gaat dus niet gelijktijdig met het team douchen.
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
 • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
 • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
 • Gebruikt geen alcohol en geen tabak tijdens het begeleiden van een team.
 • Organiseert het opruimen van de doelen en de hoekvlaggen als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
 • Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.
 • Bezoekt, indien mogelijk, de trainingen van zijn team.
 • Neemt deel aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Bewaakt het was-schema van de teamkleding.
 • Zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd.
 • Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

6. Gedragsregels voor de trainer

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing. De trainer:

 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters, tegenstanders en supporters.
 • Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
 • Brengt spelers passie bij voor het spel.
 • Leert de spelers/speelsters dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Zorgt dat alle spelers/speelsters voldoende speeltijd krijgen om zich verder te ontwikkelen.
 • Houd zich aan het technisch beleidsplan van de vereniging.
 • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pylonen, doelen, etc.).
 • Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
 • Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.
 • Gaat, in geval van jeugdteams, douchen nadat het kleedlokaal is verlaten. De begeleider gaat dus niet gelijktijdig met het team douchen.
 • Gebruikt geen alcohol en geen tabak tijdens het begeleiden van een team.
 • Organiseert het opruimen van de doelen en de hoekvlaggen als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
 • Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.
 • Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
 • Neemt deel aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers bij afgelasting of wijziging van een training.
 • Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator,
 • Contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

De ouder/verzorger:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).
 • Houd zich afzijdig van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).
 • Moedigt spelers positief aan, maar geeft geen technische en tactische aanwijzingen.
 • Doet mee in de wasbeurten van de kleding van het team.
 • Helpt bij het vervoer van het team naar uitwedstrijden.
 • Zorgt dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • Betaalt op tijd de contributie.
 • Geeft op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie door aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging.

 

8. Gedragsregels voor kaderleden

Elke kaderlid binnen de vereniging heeft een belangrijke rol in het slagen van de gedragsregels. Het kaderlid:

 • Ziet er op toe dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van RKSV Wittenhorst.

9. Alcohol, tabak en drugs

Omdat er bij de vereniging veel jonge kinderen sporten is het goede voorbeeld van volwassenen van groot belang. Daarom worden onderstaande zaken apart genoemd:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor 13:00 niet gewenst.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de alle gebouwen op het complex.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod en tot een schorsing of zelfs een royement.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.

10. Sancties

Bij overtreding van de gedragsregels kan dat leiden tot sancties die kunnen worden opgelegd door het bestuur. Sancties worden bepaald aan de hand van verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld leeftijd en ernst. Er zijn verschillende soorten sancties:

 • Berisping
 • Taakstraf
 • Uitsluiting van wedstrijden, training of andere activiteiten
 • Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten
 • Royement

Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen. Bij zware overtredingen zal het bestuur een commissie benoemen die bestaat uit minimaal 3 leden. Op basis van het advies van de commissie zal het bestuur een besluit nemen. In alle gevallen wordt van het principe van hoor en wederhoor uitgegaan. Daarnaast kunnen er overtredingen tegen de spelregels worden gemaakt en deze kunnen ook leiden tot sancties die worden opgelegd door de nationale sportbonden (KNVB). De nationale sportbonden hebben hier geldboetes en eventuele schorsingen aan verbonden. De kosten hiervoor worden door de vereniging bij de betreffende speler/speelster in rekening gebracht. Bij in gebreke blijven van de betaling zal een sanctie volgen.

11. Reikwijdte

Het normen en waarden beleid heeft betrekking op alle activiteiten waar onze leden namens RKSV Wittenhorst of de nationale sportbonden aan deelnemen. Ook gelden onze regels voor bezoekers, sponsoren en anderen die zich op ons complex bevinden, dan wel zich namens de vereniging elders als zodanig presenteren.

Dit document is hier te downloaden.