Vertrouwenspersoon

Sfeer en cultuur:

De basis van alle preventie is te zorgen voor een verenigingscultuur, waarin mensen respectvol met elkaar opgaan. Bestuurders en ander kader moeten hierin zelf het goede voorbeeld geven. Het is van belang dat men corrigerend optreedt tegen ongewenste omgangsvormen, begaan door sporters en kaderleden.

Waarom een vertrouwenspersoon bij RKsv Wittenhorst ?

Er kunnen zich, ondanks allerlei afspraken, binnen onze vereniging situaties voordoen waarbij je geconfronteerd wordt met ongewenst gedag van andere leden, vrijwilligers of leiders. Met ongewenste gedrag wordt bedoeld:

Intimidatie (bijvoorbeeld op seksueel gebied), pesten, treiteren, discriminatie of vormen van geweld.

Het bestuur van RKsv Wittenhorst keurt elk ongewenst gedrag ten zeerste af, wil deze situaties serieus aanpakken en alles in het werk stellen om herhaling te voorkomen. Mocht zich een hierboven genoemde situatie  voordoen, dan is de mogelijkheid aanwezig een beroep te doen op een vertrouwenspersoon. Deze  vertrouwenspersoon kun je op eigen verzoek benaderen voor een vertrouwelijk gesprek, er wordt serieus naar je geluisterd. De vertrouwenspersoon zal op basis van jouw informatie trachten een oplossing te bewerkstelligen en/of de problematiek doorverwijzen naar personen en/of instanties om een en ander op te lossen.

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijke persoon, die door het hoofdbestuur van RKsv Wittenhorst is aangesteld om als zodanig binnen de vereniging op te treden. Deze vertrouwenspersoon is opgeleid om met personen in gesprek te gaan naar aanleiding van problemen die ontstaan zijn door een confrontatie met ongewenst gedrag. Indien een dergelijke situatie zich binnen de vereniging heeft voorgedaan en je behoefte hebt hierover te praten dan kun je terecht bij deze vertrouwenspersoon. De gesprekken die je voert met de vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk. Andere leden, commissiehoofden, commissieleden, vrijwilligers en/of bestuursleden staan hier volledig buiten. Er gebeurt niets zonder jouw medeweten.

Wie is de vertrouwenspersoon?

Dat is Leon Majoor, huisarts te Horst. Hij heeft uit hoofde van zijn beroep als huisarts ervaring met het strikt vertrouwelijk omgaan met informatie en het zoeken naar oplossingen rond ongewenst gedrag. Bovendien is hij op de hoogte van de te volgen procedures bij vermoedens van ongewenst gedrag.

Leon Majoor is telefonisch bereikbaar op 077-3985042 ( werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur) of via vertrouwensarts@zorghoes.nl