Inleiding

organisatie.jpg

 

De Commissie Organisatorische Zaken is in het leven geroepen ter borging van de noodzakelijke activiteiten op organisatorisch vlak. Als vanzelfsprekend is de missie de rode draad voor ontwikkeling van het beleid en sluit deze aan bij de algemene visie van de vereniging op langere termijn. Hiervoor is een separaat beleidsplan opgesteld dat zich specifiek richt op de afdeling organisatorische zaken van RKsv Wittenhorst.

Missie Organisatorische zaken

De commissie heeft  als missie de sportende leden middels organisatorische ondersteuning adequaat en optimaal te faciliteren.  Dit met inzet van een aantrekkelijke vrijwilligersplatform waarin  plezier, respect, integriteit en dienstbaarheid voorop staan.

 

Visie Organisatorische zaken

Organisatorische zaken wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en de omgeving van de sportvereniging en daarmee aan de tevredenheid van sporters, scheidsrechters en teambegeleiders. Als commissie richt organisatorische zaken zich op:

  • een duidelijke zichtbare positie,
  • samenwerking binnen en buiten de vereniging
  • een professionele benaderingswijze (binnen de beschikbare kaders),
  • ruimte voor persoonlijke initiatieven/ambities,
  • stimuleren van het eigen verantwoordelijkheidsgevoel  ‘iedereen draagt bij’.

De kernwaarden van de commissie organisatorische zaken zijn ‘betrokkenheid, zelfontplooiing en dienstbaarheid’ hetgeen tot sociale cohesie en verantwoordelijkheidsbesef zullen leiden.

Pijlers organisatorische zaken

De commissie wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sportomgeving en daarmee de tevredenheid van de sporters. De kwaliteit wordt bepaald door vier hoofdgroepen of pijlers te weten

  • Planning
  • Arbitrage
  • Teamcoördinatie
  • Faciliteiten