Speerpunten technisch beleid 

Vanuit visie en ambitie (gewenste situatie), alsmede vanuit de huidige sterkte/zwakte analyses van de drie afdelingen zijn de volgende speerpunten vastgesteld (zowel voor mannen- als vrouwenvoetbal):

 1. Verhogen van de kwaliteit van voldoende trainers en leiders gericht op de prestatieve teams
 2. Verhogen van aandacht en faciliteiten + begeleiding van de recreatieve teams;
 3. Optimaliseren van de doorstroming van de individuele speler, verenigingsbreed;
 4. Bewaken van de in- en uitstroom:
  1. Talenten
  2. Langer doorvoetballen
  3. Ambassadeurs (oud-voetbal(st)ers
 5. 5.            Uniform voetbalopleidingsplan ontwikkelen en waarborgen.
  Van de F-afdeling tot en met Wittenhorst 1 spreken we dezelfde voetbaltaal, zowel spelers als kader”

5.1       Speerpunt 1

Verhogen van de kwaliteit van voldoende trainers en leiders, gericht op de prestatieve teams

 Dit speerpunt geldt zowel voor de jeugd-, dames- en seniorenafdeling.

 De kwaliteit van de trainers en leiders van de prestatieve teams dient aan minimale voorwaarden te voldoen om de voetbalambities van Wittenhorst te realiseren en te borgen. Dit impliceert een goed aanname- en evaluatiebeleid met betrekking tot de teamstaf. De competenties en vaardigheden van de trainers en leiders dienen zoveel mogelijk complementair aan elkaar en daarmee in balans te zijn waardoor de stafleden elkaar zo veel mogelijk versterken ten behoeve van een goede begeleiding, communicatie en samenwerking.

 De trainers:

De trainers van de prestatieve teams dienen gediplomeerd te zijn conform de eisen van Wittenhorst of bereid zijn om deze opleiding te volgen. Met deze trainers zal bij gebleken geschiktheid bij voorkeur een wederzijdse intentie worden afgesproken om minimaal drie jaar trainer te blijven bij het betreffende prestatieve team ten behoeve van de continuïteit in de (jeugd-)opleiding. Voor de trainer van Wittenhorst 1 gelden andere intenties.  

 De leiders:

De leiders dienen betrokken leiders te zijn met ervaring, persoonlijkheid en bij voorkeur een voetbalachtergrond. De leiders moeten een toevoeging zijn voor het elftal door faciliterende rol, klankbordfunctie/vertrouwenspersoon voor spelers en trainer. Het functioneren van de leiders van de prestatieve teams dient periodiek geëvalueerd te worden.

 

5.2       Speerpunt 2

Verhogen van aandacht en faciliteiten van de recreatieve teams

 

Dit speerpunt geldt met name voor de jeugd- en damesafdeling, bij de seniorenafdeling is men bij de recreatieve elftallen niet meer gericht op het opleiden.

 Door het verschil in talent, training en opleiding, is het voor de recreatieve jeugdteams moeilijk om aansluiting te vinden bij de prestatieve opleidingsteams. Om het talent en potentie van deze spelers ook maximaal te ontwikkelen, dient er voldoende aandacht uit te gaan naar de spelers en trainers in de recreatieve teams. De hoofdtrainers, assistenten jeugdopleiding (bij JO8 t/m JO11) en coördinatoren dienen betrokken te zijn bij de recreatieve teams om dit te verwezenlijken. De hoofdtrainer biedt trainingsprogramma’s aan en de assistenten jeugdopleiding ondersteunen de trainers van de recreatieve teams en geven adviezen waar nodig. De coördinator zorgt ervoor dat de faciliteiten van de recreatieve opleidingsteams op gewenst niveau liggen, zodat het verschil tussen prestatief en recreatief voetbal minimaal is. Zowel de hoofdtrainers als de coördinatoren dragen zorg voor een regulier afdelingsoverleg conform de communicatiestructuur.


5.3       Speerpunt 3

Optimaliseren van de doorstroming van de individuele speler.

 Voor een effectieve doorstroming dient het prestatieve niveau vastgehouden te worden. Dit wordt mede bereikt door een ambitieuze sportcultuur en door binding te creëren. Een goede doorstroming binnen de opleiding heeft onder andere als voorwaarde: ontwikkeling op technisch, tactisch, mentaal en fysiek gebied. Om de spelers een kwalitatief goede opleiding te bieden die past in de voetbalvisie van Wittenhorst, dienen alle trainers dezelfde visie te hebben over de benadering van voetbal, voetbal- en trainingswijze en de doorstroming van de individuele speler.

Spelers dienen vanaf de JO17 jeugd actief gevolgd en begeleid te worden om de juiste overgang naar de selectie senioren te waarborgen.

5.4       Speerpunt 4

Bewaken van de in- en uitstroom:

 • Talenten
 • Langer doorvoetballen
 • Ambassadeurs (oud-voetbal(st)ers)

 Bewaken instroom

Jeugdvoetballers uit de regio die bij Wittenhorst willen komen voetballen, dienen op een goede manier in te stromen en daarbij op de juiste manier worden begeleid. “Spelen bij Wittenhorst” moet een uitdaging zijn. Wittenhorst staat open voor instroom van prestatieve en recreatieve jeugdvoetballers uit de regio. Dit zal echter nadrukkelijk op initiatief van de betreffende voetballer gebeuren en niet via actieve werving door Wittenhorst bij andere verenigingen. M.b.t. de regels en wijze van communicatie bij instroom van jeugdspelers is een protocol opgesteld die op de website staat.

Bewaken uitstroom

Het kan voorkomen dat talenten naar Betaald Voetbal Organisatie’s (BVO’s) vertrekken, dat spelers naar een andere amateurclub gaan of (tijdelijk) stoppen bijvoorbeeld als gevolg van studie. Het kan daarbij voor Wittenhorst van belang zijn om deze spelers te blijven volgen voor een mogelijk latere terugkeer. Daarvoor is een actieve houding noodzakelijk (uitnodigen voor bijeenkomsten, wedstrijden en andere activiteiten) om deze personen binding te laten houden met Wittenhorst. Het goed en actief onderhouden van persoonlijk contact is daarbij belangrijk. Uiteindelijk willen we hiermee ook bereiken dat we de aandacht en kans op toekomstige participatie van deze (oud-)voetballers behouden voor onze vereniging. Voorts willen deze (oud-)voetballers in hun periode van afwezigheid door deze aandacht wellicht goed ambassadeurswerk doen voor Wittenhorst.

Door een positieve clubcultuur in stand te houden met zowel aandacht voor het prestatieve als het recreatieve voetbal worden spelers ook gestimuleerd om langer door te voetballen en/of een belangrijke rol te vervullen bij het opleiden van spelers.

 

5.5       Speerpunt 5

Speerpunt 5: Uniform voetbalopleidingsplan ontwikkelen en waarborgen

Van de JO9 afdeling tot en met Wittenhorst 1 spreken we dezelfde voetbaltaal, zowel spelers als kader”

 Een uniforme opleidingsvisie betekent keuzes maken op het gebied van voetbalspecifiek opleiden. In deze context gaat het over de manier waarop wij jeugdspelers opleiden om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Deze zijn bij Wittenhorst bepaald aan de hand van het tweesporenbeleid en de daaraan verbonden doelstellingen zoals genoemd onder hoofdstuk 3. ‘Strategisch kader jeugd’. De opleidingsvisie dient tevens een relatie te hebben met de voetbalvisie van de club. De keuzes dienen voornamelijk gemaakt te worden op voetbalinhoudelijk vlak en op het gebied van de toe te passen methodiek. Uitgangspunt is: welke kwaliteiten dient een jeugdspeler te bezitten en hoe kunnen wij hem/haar deze kwaliteiten het beste aanleren tijdens de opleiding. Jeugd opleiden = ontwikkelen & vormen, zowel als voetballer en als mens. Om het ontwikkelingsproces van een jeugdspeler goed te begeleiden dient er een optimaal opleidingsprogramma en leerklimaat aangeboden te worden. We streven daarvoor naar een eenduidige manier van werken als rode draad door de hele club: eenzelfde speelwijze, trainingswijze en oefenvormen bij alle jeugdteams. De samenwerking en communicatie tussen de technische kaderleden van de club (jeugd en senioren) is hierbij ontzettend belangrijk. De gezamenlijke visies dienen namelijk op elkaar aan te sluiten en herkenbaar te zijn in trainingsprogramma’s en wedstrijden. 

6.1       Implementatie speerpunt 1

Verhogen van de kwaliteit van voldoende trainers en leiders, gericht op de prestatieve teams

 Voldoende trainers:

Jaarlijks vinden in november individuele gesprekken plaats tussen:

-Hoofd Jeugd Opleiding en de trainers van de prestatieve jeugdteams

-Technisch Coördinator Selectie Senioren en de trainers van de selectieteams senioren

-Technisch Coördinator Vrouwen en de trainers van de prestatieve vrouwenteams

Het doel van deze gesprekken is duidelijkheid krijgen over de ambities en verwachtingen van de betreffende trainer voor het lopende en volgende seizoen (en wellicht daarna). De uitkomsten hiervan dienen tijdig te worden teruggekoppeld aan de commissie Technische Zaken. Aan de hand van deze informatie wordt de behoefte aan nieuwe trainers geïnventariseerd en worden er bij voorkeur voor 31 december nieuwe trainers geworven zodat de trainers voor het volgende seizoen dan bekend zijn.

 Voldoende leiders:

De leiders worden bij voorkeur geworven uit het eigen netwerk binnen de vereniging. De bestaande leiders en potentiele kandidaten worden door het jaar heen gepolst door het HJO, de TCSS of andere leden van de commissie TZ.  

 Verhogen kwaliteit trainers:

-Bij aanname van een trainer voor een prestatief team wordt bij voorkeur een trainer gekozen die beschikt over het gewenste opleidingsnivo met diploma. Mocht de gekozen trainer daar niet over beschikken, dan zal hij een opleiding gaan volgen om het diploma te gaan halen.

-De hoofdtrainers worden regelmatig bekeken en waar nodig gecoacht door de HJO.

-Door het HJO wordt tijdens individuele gesprekken met de trainers van de prestatieve jeugdteams door het jaar heen de opleidingsbehoefte, vanuit de trainer en vanuit de club, besproken.

-Een opleiding wordt gefaciliteerd door het commissielid TZ Opleidingen.

 

 Gewenst opleidingsnivo trainers

 

Wittenhorst 1

UEFA B Trainer-Coach II

Wittenhorst 2

UEFA C Trainer-Coach III Senioren

Wittenhorst Dames 1

UEFA C Trainer-Coach III Senioren

Wittenhorst JO19-1

UEFA C Trainer-Coach III Jeugd

Wittenhorst JO19-2

Juniorentrainer

Wittenhorst MO19-1

Juniorentrainer

Wittenhorst JO17-1

UEFA C Trainer-Coach III Jeugd

Wittenhorst JO17-2

Juniorentrainer

Wittenhorst MO17-1

Juniorentrainer

Wittenhorst JO15-1

UEFA C Trainer-Coach III Jeugd

Wittenhorst JO15-2

Juniorentrainer

Wittenhorst JO14-1

Juniorentrainer

Wittenhorst prestatieve teams pupillen JO8 t/m JO13

Pupillentrainer

Wittenhorst prestatieve teams   senioren, JO19 en JO17

Keepercoach II Basiscursus keeperstrainer

 

Verhogen kwaliteit leiders:

-Er wordt bij de werving van de leiders nadrukkelijk gekeken naar de sociale vaardigheden, normen en waarden, voetbalgevoel, organisatorische kwaliteiten en communicatieve vaardigheden binnen en buiten het team, ‘klik’ met de trainer en de spelers.

-Tijdens de tussentijdse evaluatiegesprekken kunnen de leiders bij het HJO aangeven wat hun behoeftes zijn t.a.v. kennis- en vaardighedenontwikkeling. Bij interesse wordt een opleiding gefaciliteerd door het commissielid TZ Opleidingen.

6.2       Implementatie speerpunt 2

Verhogen van aandacht en faciliteiten van de recreatieve teams

-Bij de seizoenstart zal de HJO en de commissie TZ op de info avonden een presentatie geven over de technische kant van de trainersfunctie (rode draad door de jeugdopleiding, speelwijze, wisselbeleid, communicatie, technische ondersteuning, administratieve taken, procedures, opleidingen etc.)

-De hoofdtrainer van een categorie zorgt ervoor dat de trainers van de recreatieve teams tijdig voldoende trainingsoefeningen ontvangen. De HJO bewaakt dit.

-De assistent jeugdopleiding ondersteunt de trainingen van de recreatieve teams op technisch gebied. De HJO bewaakt dit.

-Er worden keeperstrainingen aangeboden aan de keepers van de recreatieve teams. De Technisch Coördinator Keepers Jeugd bewaakt dit.

-Wittenhorst doet zijn uiterste best om voor elk recreatief jeugdteam vanaf JO11 minimaal 1 training per week op kunstgras in te plannen zodat alle recreatieve jeugdteams onder alle weersomstandigheden verzekerd zijn van minimaal 1 training per week. De planning hiervoor wordt opgesteld door de Commissie Organisatorische Zaken.

-Tijdens de winterstop worden er trainingen in een sporthal georganiseerd door de Commissie Organisatorische Zaken.

-De trainers en leiders worden op technisch ondersteund door aanbod van regelmatige opleidingen/workshops door ervaren trainers bij Wittenhorst of door externe partijen (KNVB of andere opleiders). Het commissielid TZ Opleidingen zal jaarlijks een inventarisatie doen bij de trainers en leiders van de opleidingsbehoefte.

-De faciliteiten en materialen voor een goede training en wedstrijd dienen altijd beschikbaar te zijn. Als dat onverhoopt niet het geval is kan men dat aangeven bij de afdelingscoördinator.

6.3       Implementatie speerpunt 3

Optimaliseren van de doorstroming van de individuele speler.

Senioren:

-Wittenhorst 2 is benoemd als een specifiek opleidingsteam met de daarbij behorende en passende faciliteiten. Bij voldoende talentvolle spelers kan Wittenhorst 3 als opleidingsteam worden toegevoegd met vergelijkbare faciliteiten. Dit wordt bewaakt door Technisch Coördinator Selectie Senioren (TCSS)

-Ter bevordering van de doorstroming van de jeugd naar de senioren en binnen de senioren doet Wittenhorst actief mee aan de Limseeds Cup competitie. Dit wordt bewaakt door TCSS.

 

Jeugd: 

-De voetbalvisie van Wittenhorst wordt door de HJO actief uitgedragen naar de jeugdtrainers via info avond bij de seizoenstart en via regelmatige gesprekken met de prestatieve jeugdtrainers. Een belangrijk onderdeel hierbij is de doorstroming van talentvolle jeugdspelers en hoe de trainers van de prestatieve teams hiermee moeten omgaan: het opleidingsbelang van een individuele speler staat boven het prestatieve teambelang!

-Er wordt bij de recreatieve pupillenteams regelmatig gescout door eigen scouts. Dit wordt aangestuurd door Hoofd Doorstroom TZ.

-Er vinden bij de prestatieve jeugdteams jaarlijks een vorm van individuele POP gesprekken plaats waarbij de spelers ook naar hun eigen ervaringen en ambities wordt gevraagd. De inhoud van deze POP gesprekken varieert per leeftijdscategorie.

-Een vorm van doorstroming vindt plaats via uitnodigingen van opvallende spelers uit recreatieve teams voor trainingen bij prestatieve teams i.o.m. HJO

-Een vorm van doorstroming vindt plaats via uitnodigingen van opvallende spelers uit prestatieve teams voor trainingen bij prestatieve teams in een oudere leeftijdscategorie i.o.m. HJO

-Prestatieve jeugdspelers worden gevolgd via het SpelerVolgSysteem wat wordt bijgehouden door de trainer/coach. Dit wordt bewaakt door Hoofd Doorstroom TZ.

-Alle jeugdspelers worden wekelijks individueel beoordeeld door de trainer/coach. Dit wordt bewaakt door Hoofd Doorstroom TZ. 

-Wittenhorst heeft een duidelijke en transparante selectie- en teamindelingsprocedure. Dit proces wordt aangestuurd en bewaakt door HJO.

-Vanaf de JO17 worden de prestatieve spelers die naar verwachting de overstap kunnen gaan maken naar de seniorenselectie, specifiek gevolgd door HJO in samenwerking met TCSS om een goed voorbereide overgang te waarborgen. Hierbij speelt talent maar zeker ook een juiste motivatie van de betreffende spelers een doorslaggevende rol.

6.4       Implementatie speerpunt 4

Bewaken van de in- en uitstroom.

Het implementatieplan volgt nog.

6.5       Implementatie speerpunt 5

Speerpunt 5: Uniform voetbalopleidingsplan ontwikkelen en waarborgen

Zie bijlagen:

Bijlage 1: Voetbalstructuur Opleidingsplan Wittenhorst

Bijlage 2: Bijlagen bij Voetbalstructuur Opleidingsplan Wittenhorst

 

Bijlage_1_Voetbalstructuur_Opleidingsplan_Wittenhorst_2017-2020.pdf

Bijlage_2_Bijlagen_Voetbal_Opleidingsplan_Wittenhorst_2017-2020.pdf