Facebook

 
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geacht lid,


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van RKsv Wittenhorst welke gehouden zal worden op maandag 26 september aanstaande in de kantine van RKsv Wittenhorst.

De aanvang van de ledenvergadering is 20.00 uur. De agenda staat hieronder vermeld.

Tot ziens,
Jac Hesen, secretaris hoofdbestuur.

 

A G E N D A


1. Opening.
2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 28-09-2015 1).
3. Mededelingen en ingekomen stukken 1).
4. Financieel verslag seizoen 2015-2016.
5. Begroting seizoen 2016-2017.
6. Verslag kascontrolecommissie seizoen 2015-2016.
7. Bestuursverkiezing 2).
8. Pauze.
9. Rondvraag.
10. Huldiging jubilarissen.
11. Sluiting.
1) De notulen van de ledenvergadering en de jaarverslagen van de afdelingen en commissies liggen een
half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de bestuurskamer.
2) Volgens het rooster van aftreden is Leon Litjens aftredend en herkiesbaar. Aftredend en niet herkiesbaar
is Olaf Terpstra. Verkiesbaar is Bob Obers (hij zal de taak PR/communicatie op zich gaan nemen).